Alapítvány

A „Jánosházi Keresztény Ifjúságért” Alapítvány

A Római Katolikus Egyházközség Jánosháza alapító 1994. július 05-én hozta létre a „Jánosházi Keresztény Ifjúságért” Alapítványt.

Az Alapítvány célja az első alapító okirat szerint: 

  • A Szent Imre Általános Iskolához kapcsolódóan épületek létesítése, az iskola fenntartásának támogatása, az ifjúság szellemi és testi fejlődésének előmozdítása. Ennek megfelelően:
  • Oktatási cél: szaktantermek (fizika, kémia, nyelvi), tornaterem, számítógépes terem, szakköri helyiségek kialakítása.

  • Diák- és tömegsport: Diák Sportkör, sportrendezvények, szabadidős foglalkozások biztosítása.
  • Kulturális célkitűzés: színjátszókör, énekkar, hangversenyek, tánc-csoport működtetése, könyvtár kialakítása, előadássorozatok szervezése.
  • Vallási: egyesületeknek helybiztosítás (Karitász, Családközösség).

A Vas Megyei Bíróságnál 1999-ben kérelmeztük a módosított Alapító Okirat nyilvántartásba vételezését az Alapítvány „közhasznú szervezetté” minősítése céljából. Az Alapítvány közhasznúvá vétele megtörtént. A végzés 1999. június 15-én jogerőre emelkedett, az Alapítványt támogatók részére így az adókedvezményre jogosító igazolás kiadható, amennyiben azt a törvényi szabályozás lehetővé teszi. 

            Az alapítvány ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve a kuratórium. Dönt az alapítványi célok megvalósításával, az alapítvány vagyon-kezelésével, az anyagi javak felhasználásával és az alapítvány folyamatos működésével kapcsolatos kérdésekben.

A Kuratórium tagjai 1994-től 2009-ig: Pavlics István plébános, a Kuratórium elnöke; Molnár Vince megbízott képviselő, Pulay Mária vezető munkatárs, Dobson József, Rába Tivadar, Molnár Terézia.

Az alapító okirat 2009-es módosítását követően a Kuratórium 7 tagú: elnöke Vacurka Istvánné, az elnök mellett megbízott képviselője Zukovits Kálmánné. A kuratórium tagjai: Bodorkós Imre plébános, Pulay Mária vezető munkatárs, Márfi József, Molnár Terézia és Rába Tivadar. 

Az alapító okirat 2020-as módosítását követően a Kuratórium tagjai: elnöke: Vacurka Istvánné, az elnök mellett megbízott képviselője Szabó Judit. A kuratórium tagjai: Déri Péter plébános, Marton Zsolt vezető munkatárs, Márfi József, Molnár Terézia és Rábáné Nagy Beatrix.

Az alapítvány jogállása-jellege: az alapítvány jogi személy, nyílt alapítvány, közhasznú szervezet. Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar, illetőleg külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyesület, aki vagy amely az alapítvány céljaival egyetért.

Az alapítvány non-profit jellegű, tartós közérdekű célra jött létre.

Az alapítvány céljára rendelt vagyon: az alapítvány az előzőekben írt célok megvalósítása érdekében minden hazai és külföldi pénzbeli adományt köszönettel fogad. 

Az alapítvány – az alapítványi célok megvalósítását szolgáló működésén túlmenően – vállalkozási és befektetési tevékenységet nem folytat. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredmény nem osztható fel, az kizárólag a létesítő okiratban meghatározott célok megvalósítására fordítható.

Az alapítvány működésének és közhasznú tevékenységének egyéb feltételei:

  1. Az alapítvány közvetlen politikai (pártpolitikai) tevékenységet nem folytat, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, pártoktól szervezetileg független és azoknak támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem is fogad el és az a jövőre nézve is kizárja.

B) Az alapítvány közhasznú tevékenységi körei:

  1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
  2. Kulturális tevékenység. 
  3. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
  • Az alapítvány mint közhasznú szervezet éves beszámolóját a kuratórium hagyja jóvá. Ezzel egyidejűleg a kuratórium a hatályos jogszabályok szerint közhasznúsági jelentést készít. Ezt a jóváhagyástól számított 30 napra a kuratórium döntéseivel azonos módon közzé teszi, a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet és saját költségén másolatot készíthet.

Az alapítvány bevételét 2004-ig a tornaterem és kiegészítő létesítményei építésére, 2005-től a karbantartási munkákhoz szükséges anyagok beszerzésére, az informatikai hálózat korszerűsítésére, sporteszközök vásárlására fordította.

A Kuratórium változatlanul fontos feladatnak tekinti az adakozásra buzdítást az alapítvány számára. Az egyéni adakozók száma az évek során sajnálatosan csökkent. 

A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásában hatékony az a széles körű agitációs munka, melyet az Egyházközség, a hitoktatók és a Szent Imre Általános Iskola fejt ki a lakosság és az iskolába járó gyermekek körében. Az Alapítvány továbbra is a Szent Imre Általános Iskola beruházási programjához és működési költségeinek finanszírozásához járult hozzá. A Kuratórium a jövőben is arra törekszik, hogy az alapítvány adta lehetőségekkel jól éljen, a Szent Imre Általános Iskola zavartalan működéséhez hozzájáruljon.

Az Alapítvány adószáma:      18882768-1-18

Bankszámlaszáma:                 10404711-47110575

Jánosháza, 2020. 12. 18.

Molnár Terézia
kuratóriumi tag