Története

Története 1991-ig

A Jánosházi Egyházközség mindig szívügyének tartotta a felnövekvő gyerekek tanítását, nevelését. Már az 1714-től kezdődő anyakönyvi bejegyzések bizonyítják, hogy falunkban ludi rector (játékmester), vagyis tanító működött. Sőt, amikor a plébánia üres volt, mert nem tudtak papot küldeni, akkor a keresztelést és a temetést is végezte.

            A levéltárban talált javadalmi jegyzőkönyvek közül a legrégibb egy 1790-ben szervezett tanítói állásról tanúskodik.

            Az alapítványi könyvek szép példáját mutatják a hívők részéről is meg-mutatkozó jószándéknak, hiszen több olyan bejegyzést találunk az 1800-as évekből, amikor pénzbeli összeget biztosítottak néhány gyermek ingyenes oktatására például ilyen szavakkal:

„Hersits Miklós és az utána következő succesorok tartozzanak lelkiismereteknek szoros feleletje alatt két szegény gyermeket taníttatni írásra és olvasásra…stb.”

            1800. április 14-i dátummal találjuk a következő bejegyzést: „A jánosházi mező városban residealo és ezután leendő oskola javára tett alapítvány.”

            Így vált valóra, hogy az iskola udvari szárnya 1868-ban megépülhetett, amelyet most is használunk.

            Kornfeind Vince plébánossága alatt 1906-ban épült meg az iskola első szárnya az utca vonalában, az a jelenlegi, amelyet később többször bővítettek.

            Gróf Lajos tervei alapján készült el először egy 4 tantermes iskola, melyben csak Jánosházáról 1-4., majd 6. osztályig 420-470 gyermeket tanítottak.

            Az I. világháború alatti években nagy problémát okoz a tantermek hiánya, mert az iskolát kórház céljára foglalták le.

            1931-ben már 9 tanerővel működik az iskola, az egy tanítóra jutó gyermekek száma 60-65. A felsőbb osztályokban nagy a lemorzsolódás, ebben a tanévben az első osztályosok száma 120, míg a 6. osztályba mindössze 19 tanuló jár.

            Az iskola az 1941/42-es tanévig hatosztályos volt, 1942/43-ban indítják meg a 7. osztályt. A legnehezebb tanév talán az 1945/46-os év volt. A beírt gyermekek száma 521, a háború miatt azonban sokan nem járnak rendszeresen iskolába, így kb. 40 tanuló nem volt osztályozható.

            1950. szeptember 4-én államosították, 40 évig az állami általános iskola alsó tagozata kapott helyet az épületben.

Újraindulás

            Az 1991-től Keresztény Szellemű Általános Iskolaként működő intézményünk 1993. július 1-jétől került a Jánosházi Egyházközség tulajdonába, Szent Imre nevét vette fel. E naptól ismét az építők szándékának megfelelő feladatot lát el.

Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint nyolcosztályos általános iskola, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére készít elő.

Iskolánk egyházi iskola, a gyermekeket valláserkölcsi alapon neveljük, oktatjuk, követni akarjuk hívő keresztény elődeink példáját.

Célunk:

  • vallásos, tiszta erkölcsű ifjúság nevelése, akik tisztelik és gyakorolják az egyetemes keresztény kultúra értékeit,
  • biztosítani a hit és a tudomány zavartalan együttlétét,
  • megértetni, hogy a nagyobb tudás megszerzése csak Istentől kapott erővel és akarattal valósulhat meg.

Nemes célkitűzésünkhöz kérjük a jó Isten segítségét, és névadó védőszentünknek, Szent Imrének a közbenjárását.

„Szerencsétlen a nép – írta dr. Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás -, melynek nincsenek nagyjai, kiknek példáján hevülni és lelkesülni tud. Ámde a nép ifjúságában él és remél. Azért kétszer boldog vagy, hazám, hogy ifjúságod előtt a szívbéli tisztaságnak, a liliomos léleknek, a hajthatatlan akaratnak és önfegyelmezésnek oly hérosza ragyoghat példaként, mint Szűz Szent Imre herceg.”

Küldetésnyilatkozatunk:

„A gyermek lelke alapjában nemes, nemesebb, mint az átlag felnőtté; lelkében a legkisebb erkölcsi kétely pusztítóbb, mint gondolnánk. Szülők, tanárok ereszkedjetek le a gyermeki lélek mélységeibe, mentsétek meg a gyöngyöket… A gyermek a nemzet reménye, a jövő reménye.” (Babits Mihály)

Intézményünk fenntartója 1997-től a Szombathelyi Egyházmegye. Beiskolázási körzetünk elsősorban Vas megye, Jánosházán kívül 10 környező településről fogadjuk a tanulókat. Intézményünk vállalja a sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók ellátását is. Fejlesztésüket gyógypedagógus és beszédfejlesztő pedagógus segíti. Négy napközis csoportunk működik az alsó tagozaton, két tanulószobai csoport a felső tagozaton. 

A diákok angol és német idegen nyelvből választhatnak, 3. évfolyamtól heti kettő, 4. évfolyamtól heti három órában tanulják. Heti 2 órában órarendbe iktatottan minden gyermek felekezetének megfelelően hitoktatásban részesül. A magasabb szintű nevelő-oktató munka érdekében csoportbontásban tanítjuk a következő tantárgyakat: idegen nyelv, informatika – életvitel, legalább 8. évfolyamon magyar és matematika.

Évek óta eredményesen működő szakköreink: énekkar, kézműves, informatika, színjátszó, matematika, rajz, a sportfoglalkozások tekintetében atlétika, asztalitenisz, kézilabda, futball és tömegsport. A tehetség gondozásának, a megméretésnek kiváló területe a tanulmányi és sportversenyek rendszere. Nekünk kétszeresen is kell bizonyítanunk, mind az állami iskolák, mind pedig az egyházi iskolák között. Öröm, hogy minden esztendőben vannak olyan diákjaink, akik valamely országos tanulmányi versenyen az elsők között végeznek. Ösztönözzük tanulóinkat a levelezős versenyeken való részvételre, hiszen ez folyamatos, kitartó munkára neveli őket. 

Felzárkóztató tevékenységünk jelenti a lemaradás okainak és fokának feltárását, a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre nevelését, a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, valamint a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozásokat. 1-8. osztályig évfolyamonként biztosítunk felzárkóztató foglalkozást magyarból, matematikából; idegen nyelvből, kémiából és fizikából. 

  • Pedagógiai hitvallásunk: vallásos, tiszta erkölcsű ifjúságot akarunk nevelni, akik tisztelik és gyakorolják az egyetemes keresztény kultúra értékeit. Szeretnénk kialakítani a keresztény világlátást az evangélium szellemében, kibontakoztatni az összemberi értékeket a szeretet légkörében, biztosítani az egyetemes és vallási műveltség egyensúlyát. Fontosnak tartjuk a gyermekekben kialakuló önellenőrzést, az önuralom képességének fejlesztését, a hit és a tudomány zavartalan együttlétét, a hit és a gyakorlati keresztény élet egymásra találását. E célkitűzéseket foglalják össze pedagógiai programunk kulcsszavai: SZERETET, HIT, TUDOMÁNY, ERKÖLCSNEMZETTUDAT. Iskolánk egyben szellemi-kulturális központ is, ahol színvonalas előadások, egyházi és nemzeti ünnepeinkről szóló méltó megemlékezések igazolják, hogy fontosnak tartjuk a keresztény-nemzeti értékek átadását.

Szoros és élő kapcsolatra törekszünk a szülői házzal, azt valljuk, hogy csak a családdal együttműködve tudunk igazán hatékonyak lenni. 

Eddig megvalósult jelentősebb fejlesztések: 

  • 1998: tornaterem, közösségi rendezvények megtartására is alkalmas,
  • 2001: szabadtéri sportpályák,
  • 2004: lelátó létesítmény,
  • 2014: a két régi épület (1868, 1907) energetikai korszerűsítése.

Osztálytermeinkben az interaktív táblák teszik korszerűvé és hatékonyabbá a tudás átadását, tiszta, rendezett, igényes környezetben nevelhetjük diákjainkat. Az intézmény 2018. június 13-án ünnepelte fennállásának 25 éves jubileumát

Öröm, hogy a közeljövőben nagy álmunk válhat valóra: egy nyertes pályázatnak köszönhetően szaktantermekkel és gyógytestnevelés teremmel bővül iskolánk.

Zárszó:

            Minden szülőnek joga van ideális iskolát keresni gyermekének. Egy dolgot azonban szem előtt kell tartaniuk: nincs ideális iskola, de vannak lelkiismeretes, képzett, elkötelezett tanítók és tanárok, akik emberléptékű környezetet teremtenek a tanuláshoz, s igyekeznek legjobb tudásuk szerint nevelni / növelni a diákokat. Ilyen a jánosházi Szent Imre Általános Iskola, ahová jó tartozni. 

            Egy volt diákunk szerint egy jó „szentimrés” legfontosabb tulajdonságai: hit, kitartás, humor, tisztelet, becsület, igazmondás.