Tájékoztató az iskolába lépő gyerekek szüleinek

Szent Imre Általános Iskola 1993 óta működik Jánosházán. Egyházi iskola, fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye. A jánosházi plébános püspöki referensként a fenntartót képviseli.

            Állami tanterv szerint folyik az oktatás, meghatározó a keresztény szellemiség. Az iskola tanulói szabad iskolaválasztás alapján szerveződnek azokból a családokból, akik hozzájárulnak, hogy gyermekük a keresztény erkölcs szerint nevelődjék. Az iskolában a területileg illetékes történelmi egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységének részeként – heti két órában órarendbe iktatottan gyakorolják a hit- és vallásoktatást. Az iskolába való jelentkezésnek nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen keresztelve.

Pedagógiai programunk kulcsszavai: szeretet, hit, tudomány, erkölcs nemzettudat. Abban szeretnénk segíteni diákjainkat, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Egy volt diákunk szerint egy jó „szentimrés” legfontosabb tulajdonságai: hit, kitartás, humor, tisztelet, becsület, igazmondás. Szoros és élő kapcsolatra törekszünk a szülői házzal, azt valljuk, hogy csak a családdal együttműködve tudunk igazán hatékonyak lenni. Így rendkívül fontos, hogy a szülők is bekapcsolódhatnak közösségünk életébe (pl. zarándoklatok, bál, jótékonysági akciók, lelki napok, kirándulások).

Az alapítás óta számos fejlesztés segítette a nevelés és oktatás méltó körülményeinek megteremtését: tornatermünk egyben közösségi rendezvények megtartására is alkalmas, a sportolási és szabadidős tevékenységeket a kültéri sportpályák is hatékonyan szolgálják. Osztálytermeinkben az interaktív táblák teszik korszerűvé a tudás átadását, arra törekszünk, hogy diákjaink számára élménnyé váljon a tanulás. 2014-ben pályázati forrásból felújíthattuk és korszerűsíthettük régi épületeinket, így igényes környezetben nevelhetjük diákjainkat. Öröm, hogy a közeljövőben nagy álmunk válhat valóra: egy nyertes pályázatnak és a fenntartói támogatásnak köszönhetően szaktantermekkel (természettudományos, informatika, művészeti nevelési, nyelvi labor), új könyvtárral, fejlesztő és gyógytestnevelés teremmel bővül iskolánk, a sportudvarunkon egy ún. Junior Tornapark épül ki.

Alsó tagozaton nagy felmenő rendszerben oktatunk, ez azt jelenti, hogy négy éven át ugyanaz a tanító néni vezeti a gyermekeket. 1-4. évfolyamon a napköziben, 5-8. évfolyamon a tanulószobai foglalkozáson segítjük délután a gyermekek felkészülését.

A diákok az angol vagy a német idegen nyelvet választhatják, 3. évfolyamtól heti kettő, 4. évfolyamtól heti három órában tanulják. A magasabb szintű nevelő-oktató munka érdekében csoportbontásban tanítjuk a következő tantárgyakat: idegen nyelv, informatika – életvitel (5-8. évfolyam), legalább 8. évfolyamon a magyar és a matematika a továbbtanulási szándék figyelembe vételével. Végzős tanulóink magyarból és matematikából a központi felvételire felkészítő foglalkozáson vehetnek részt. Ennek eredménye, hogy kiválóan elsajátítják az általános műveltség alapjait, felkészülnek a középfokú tanulmányokra. Ha szorgalmuk és kitartásuk nem lankad, sikeresen megállják a helyüket akár a megye legjobb középiskoláiban.

Az iskolában évek óta eredményesen működő szakkörök közül választhatnak a gyerekek: énekkar, kézműves, informatika, irodalmi színpad, matematika, rajz, a sportfoglalkozások tekintetében atlétika, asztalitenisz, kézilabda, futball és tömegsport. Ez utóbbi célja a különböző mozgáslehetőségek megismertetése, megszerettetése. Az úszásoktatással szeretnénk elérni, hogy minden gyermek elérje az alapvető vízbiztonságot.

1-8. osztályig évfolyamonként biztosítunk felzárkóztató és egyéni fejlesztő foglalkozásokat. A felzárkóztatás jelenti a lemaradás okainak és fokának feltárását, a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre nevelését, a differenciált foglalkoztatást. Vállaljuk a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, a fejlesztő foglalkozásokat saját gyógypedagógusunk biztosítja, alsó tagozaton beszédfejlesztő szakember támogatja a gyermekek fejlődését.

A tehetség gondozásának kiváló területe a tanulmányi, művészeti és sportversenyek rendszere. Nekünk kétszeresen is kell bizonyítanunk, mind az állami iskolák, mind pedig az egyházi iskolák között. Öröm, hogy minden esztendőben vannak olyan diákjaink, akik valamely országos tanulmányi versenyen az elsők között végeznek. Ösztönözzük tanulóinkat a levelezős versenyeken való részvételre, hiszen ez folyamatos, kitartó munkára neveli őket.

            Nevelőink egy-egy témakörbe ágyazottan a gyerekek aktív részvételével zajló, közös tevékenységre építve ún. projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek (pl. Pénz7, egészségnap).

Szívesen élünk a pályázatok kínálta lehetőségekkel, hogy nemzeti kultúránk értékeit bemutassuk diákjainknak (múzeumok, kiállítások, művészeti előadások látogatása).

Nagy gondot fordítunk a szabadidős tevékenységek megszervezésére, az élményekben gazdag kirándulásokra, táborozásokra. Iskolánk egy szellemi-kulturális központ, ahol színvonalas műsorok és méltó megemlékezések szolgálják nemzeti ünnepeink, hagyományaink és a keresztény kultúra megismerését.

Célunk egy olyan iskolai közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját sikereire. A tanévet átszövő változatos programok azt is szolgálják, hogy a szülőkből is közösség alakuljon. Ünnepségeink nyitottak, szívesen látjuk a családokat. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik szívesen segítenek bennünket az „erőnket meghaladó” rendezvényeken vagy éppen a társadalmi munkában.

            Vallási téren olyan tapasztalatokat, élményeket szeretnénk nyújtani, hogy minél többen, gyermekek és felnőttek is, megkapják a hit ajándékát (előadások, zarándoklatok, lelki napok).

                  Iskolánkat családias légkör jellemzi. A kis létszám lehetővé teszi, hogy név szerint ismerjük egymást. Megszólíthatóak vagyunk diákjaink számára, igyekszünk észrevenni, kinek van szüksége a segítség bármely formájára. Konfliktusos helyzetben törekszünk a megbocsátásra és arra, hogy a szeretetbe ágyazott szigorral helyes irányt mutassunk növendékeinknek.

Nevelőink szakmailag felkészült, hivatásukat szerető pedagógusok, akik igyekeznek lelkiismeretes munkát végezni. Értékeket felmutatni és közvetíteni, megtanítani, hogy munka nélkül nincs siker. Az, hogy milyen eredményt érünk el, függ a növendék adottságaitól, a család együttműködésétől.

Legnagyobb értékünk az, hogy nem csupán az emberi erőfeszítésünkre hagyatkozunk, hanem Isten segítségére és kegyelmére, és vele együttműködve szeretnénk eredményeket elérni. Az eszmények nélküli világban legfeljebb rövidtávú célok vannak, hogy sikeresen „túléljük” az időnket. Az észrevétlenül fogyasztóvá vált gyermeket felfalja a piacorientált média világa, „letölthető” tudást kap – akár az internetről.

A mai ember, a gyermek és felnőtt is, minden tudománya és technikája ellenére nyugtalan és magányos. Szeretné megtalálni élete értelmét, helyét a modern világban. Szomjazza az igazságot, a hiteles tájékoztatást, az iránymutatást, a szilárd értékrendet. Ebben szeretnénk segíteni azoknak a családoknak, akik bizalmukkal megtisztelnek bennünket.